Poskytované služby

Jak úspěšně projít kontrolou ze strany inspektorátu práce či hygienické stanice


Četnost kontrol ze strany oblastních inspektorátů práce, krajských hygienických stanic či hasičských záchranných sborů se rok od roku zvyšuje a neustále také narůstá množství bezpečnostních předpisů. Namátková kontrola se může týkat kohokoliv nezávisle na tom, v jaké oblasti působí. Aktuálně je zvýšená pozornost věnována např. bezpečnosti práce na pracovištích či nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.

Předmětem přísných kontrol pověřených státních orgánů je jak dodržování zásad bezpečnosti práce, zajišťování pravidelných školení, revizí či zpracovávání dokumentace, tak i plnění pracovněprávních předpisů, např. pracovních smluv, odměňování zaměstnanců nebo zaměstnávání mladistvých. Seznamte se s nejčastěji zjištěnými nedostatky i s pravidly platnými pro příští rok a předejděte udělení pokuty.

Cílem našeho projektu BEZPEČNÁ AMBULANCE je seznámit Vás s požadavky bezpečnosti práce a pracovněprávních vztahů v souladu s platnými právními předpisy tak, jak je to vyžadováno při kontrolních prohlídkách pracoviště. Pomůžeme Vám maximálně eliminovat, případně předcházet pracovním úrazům, ale i jak správně postupovat v případě, že k úrazu přece jen dojde. Poradíme Vám, čím se řídit při zpracování různých pracovních pokynů a postupů, a zejména čeho se v této oblasti vyvarovat.

Povinnosti zaměstnavatelů jsou definované zejména následující právní úpravou:

 • Zákoník práce
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, nově definované povinnosti zaměstnavatelů v této oblasti
 • Zákon č. 309/2006Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
 • Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon
 • Vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

Povinnosti týkající se technických zařízení

 • Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a prováděcí vyhlášky a vyhrazených technických zařízeních
 • Příslušné technické normy týkající se technických zařízení

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti požární ochrany

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
 • Ostatní související legislativa
© Bezpečná ambulance
Telefon: 602 249 940 / E-mail: vip@affidea-cr.cz